Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sportovní hala v Dubí 1

10. 10. 2017

 

 

Sportovní hala v Dubí 1pb070001.jpg

Školní nám. 588

417 01 Dubí 1

 

Ceník

  • cena pronájmu je určená radou města Dubí dle usnesení č. 399/21/211
  •  350,- Kč/hodinu
  • v dopoledních hodinách hala slouží výhradně ZŠ Dubí 1
  • pronájem je možný jen ve dnech od pondělí do pátku

Kontakt

  • zájemci o pronájem haly volejte správkyni paní Magdaléně Vaňkové: 607 882 356

Provozní řád

                MĚSTO DUBÍ , Ruská 264/128, 417 01 Dubí 1

Tel. 417 571 041-2 – e-mail : Info@mesto-dubi.cz

 

 

P  R  O  V  O  Z  N  Í      Ř  Á  D

NOVÉ SPORTOVNÍ  HALY

 

 

Vnitřní předpis č. TO 45/2011

 

Provozní řád sportovní haly obsahuje souhrn pokynů, které upravují organizaci a

provoz v objektu, dodržování pořádku a bezpečnosti v celém zařízení včetně

funkčně souvisejících prostor a příslušenství.

Provozní řád je závazný pro všechny osoby dislokované v prostorách objektu a

pro všechny osoby, které se v prostorách objektu pohybují  (sportovci,žáci,

sport.veřejnost apod.).

 

                                                             I.

                       VŠEOBECNÁ  SPOLEČNÁ  USTASNOVENÍ  

1.)   Sportovní hala je využívána jako tělocvična pro potřebu výuky školských zařízení , a sportovní činnosti : zájmových kroužků ,občanských,sportovních  sdružení apod. 

2.)   Město Dubí stanoví Provozní řád sportovní haly,schvaluje osoby zodpovědné za její provoz, dbá na to, aby byly prováděny v zákonné lhůtě prohlídky a revize objektů.

3.)   Všichni uživatelé sportovní haly jsou povinni seznámit se s tímto Provozním řádem a dodržovat jej v plném rozsahu.

4.)   Za pronájem sportovní haly se platí smluvní cena, která je tvořena taxou za jednu hodinu (vynásobena počtem využitých hodin).

5.)   Vstup do objektu zajišťuje pověřená osoba -  správce objektu.

6.)   Je zakázáno zapůjčování klíčů veřejnosti,členům občanských sdružení atd. nebo pořizování duplikátů klíčů . Ztrátu nebo poškození klíče neprodleně správce objektu hlásí majiteli  nemovitosti.

 

II.

                   PRAVIDLA  VYUŹITÍ  SPORTOVNÍ  HALY

1.)   Pro vstup do haly slouží  hlavní  vchod do budovy MKZ,Školní nám.čp.588.

2.)   Do prostoru haly je zakázáno vodit veškerá domácí zvířata.

3.)   Není dovoleno v prostorách haly a přilehlých chodbách odkládat kola, motocykly, popřípadě jiné objemné předměty.

4.)   Všichni  uživatelé   se před vstupem do haly přezouvají v šatnách k tomu určených

do obuvi se světlou podrážkou (např.tzv.sálovky), která nepoškozuje povrch podlahy haly.

5.)   Všichni uživatelé haly se chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje ani ostatních přítomných osob.

6.)   Používání nářadí na cvičení pevně instalovaného nebo mobilního je možné pouze za dohledu dospělé osoby.

7.)   Po ukončení cvičení je nutné uklidit z prostoru haly veškeré použité nářadí zpět do místnosti k tomu určené (nářaďovny).

8.)   Pokud uživatelé zjistí nějakou závadu nebo poškození na zařízení haly nebo nářadí, ve vlastním zájmu nahlásí toto neprodleně  správci objektu.

9.)   Za poškození objektu nebo zařízení zodpovídá každá dospělá osoba ,trenér mládeže,vyučující žáků, toto rovněž platí v případě vzniklého úrazu .

   10.) Uživatelům haly není dovoleno svévolně zapínat, vypínat  osvětlení ,topení  apod.

     11.) Je přísně zakázáno v celém objektu kouření, užívání omamných látek  a jakákoliv manipulace s ohněm,zasahování do elektrických  a vodovodních rozvodů.          13.) Po ukončení sportovní činnosti správce objektu halu a přilehlé místnosti zkontroluje a celý objekt uzamkne.12.) Z důvodu zvýšeného rizika poškození se pro vyžití sportovní haly vylučují tyto míčové       hry : sálová kopaná,tenis a nohejbal florbal je povolen pouze těm,kteří jsou žáky povinné školní docházky.

 

 

 

III.

                            ÚDRŽBA  A  HYGIENA

1.)   Úklid sportovní plochy se vykonává 1 x denně v souladu s rozvrhem haly, zpravidla v ranních  nebo odpoledních hodinách.

2.)   Denně je prováděna průběžná hygiena a úklid ploch na chodbách v šatnách a sociálních zařízení.

3.)   Teplota v hale (hrací plocha) je udržována regulací podle povětrnostních a klimatických podmínek.

 

 

IV.

                                   SPRÁVA SPORTOVNÍ HALY

Správou haly je pověřena osoba (správce) , která zodpovídá za klíče od celého objektu a

sestavuje  rozvrh hodin využití haly tak ,aby byl v souladu s požadavky  zájemců

a zároveň vybírá poplatky za pronájem haly. 

      Při poruchách v objektu musí  pověřená osoba – správce,   neprodleně informovat o 

 

      závadě majitele objektu  anebo  sama s pomocí havarijních tel.čísel  zajistit opravu.

Správce objektu je oprávněn zrušit cvičební hodinu v případě nedodržení tohoto

Provozního řádu a vykázat uživatele bez náhrady z objektu. 

                                                            V.

                                   ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

 Tento provozní řád nabývá účinností dnem schválení RM  1.11.2011 -č.usn.381/21/2011.

 V Dubí,dne 1.11.2011

 Ing.Petr Pípal

 starosta Města Dubí