Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dubský zpravodaj

10. 10. 2017

 

Dubský zpravodaj, měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, IČ 002662811,

vychází s povolením MK ČR E 11312. Vychází 12. den v měsíci v nákladu 2 000 výtisků.

Vydává Město Dubí, Ruská 264/128, 417 01 Dubí. Občanům je vydáván zdarma.

Redakční rada: Mgr. Soňa Kosová – šéfredaktorka, Anna Gürtlerová – redaktorka,

Jiří Šiller  - redaktor.

Sazba a tisk: ALWAC, a.s.

 

Inzerce v Dubském zpravodaji

Dubský zpravodaj: 2000 výtisků

ZM dne 21. 11. 2018 číslo usnesení 12/1/2018

 

Ceník:

Společenská rubrika (přání, poděkování apod.) zdarma.

 

Ostatní inzerce:                             

- uvedené ceny jsou bez DPH  (+ 21% DPH)

 

Černobílá inzerce:

 

rozměr 26 cm x 19 cm                            3 000,- Kč    A4

rozměr 18,5 cm x 13 cm                         1 500,- Kč    A5

rozměr 13 cm x 9 cm                                 750,- Kč    A6

rozměr 9,5 cm x 6,5 cm                              375,- Kč    A7

rozměry 7 cm x 4,5 cm                               188,- Kč    A8

 

 

Cena za barevnou inzerci:

 

rozměr 26 cm x 19 cm                            3 200,- Kč

rozměr 18,5 cm x 13 cm                         1 650,- Kč

rozměr 13 cm x 9 cm                                 800,- Kč

rozměr 9,5 cm x 6,5 cm                             400,- Kč

rozměry 7 cm x 4,5 cm                              200,- Kč

 

Inzeráty se objednávají přes e-mailovou adresu: dubskyzpravodaj@seznam.cz .

Částka za inzerci v DZ je fakturována. 

 

 

Pravidla periodického tisku územního samosprávného celku

měsíčníku Dubský zpravodaj

 

 

1/ Dubský zpravodaj je koncipován jako apolitický měsíčník, který si klade za cíl přinášet informace o společenském, kulturním, sportovním životě města, stejně tak o činnosti Zastupitelstva města Dubí, Rady města Dubí a jednotlivých odborech MěÚ Dubí.

 

2/ Dubský zpravodaj vychází vždy 12. dne v měsíci (ve výjimečných případech lze z organizačních důvodů datum vydání upravit; toto je vždy oznámeno v předešlém čísle).

 

3/ Redakční rada si vyhrazuje právo na délku příspěvku vzhledem ke kapacitě časopisu po dohodě s autorem textu.

 

4/ Počet příspěvků od jednoho autora či jedné instituce je omezen až na 3 příspěvky, pokud toto umožní aktuální číslo Dubského zpravodaje.

 

5/ U společenské rubriky (rodinná kronika) je nutno, aby autor uvedl kontaktní údaje na svou osobu; u zadání inzerce je nutno dodat fakturační údaje a telefonický kontakt. Gratulace, oznámení, výročí sňatečního obřadu, oznámení jiného osobního charakteru uveřejněném v Dubském zpravodaji vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich zveřejněním v DZ.  Za obsah příspěvku jak společenské rubriky, tak inzerce je odpovědný zadavatel.

 

6/ Veškeré fotografie musí být zaslány v nejvyšším rozlišení tak, aby byly technicky zpracovatelné pro tisk.

 

7/ Nevyžádané rukopisy se nevracejí, jsou archivovány v MKZ Dubí po dobu 12 měsíců a poté skartovány.

 

8/ Na zveřejnění příspěvku, jehož obsah je v rozporu s dobrými mravy, není právní nárok.

 

9/ Uzávěrka příspěvků je vždy 25. dne v měsíci, a to v 15:00 hodin. Pokud je tomu zpravidla z organizačních důvodů jinak, tuto informaci přináší předešlé vydání Dubského zpravodaje.

 

10/ U fotografií dokumentující konanou akci není třeba žádat souhlas fotografované osoby s otištěním takové fotografie.

 

11/ Redakční rada se řídí zákonem č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 

12/ Články určené k otištění v DZ musí splňovat podmínky Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) č. 2016/679.

 

 

ZM dne 21. 11. 2018 číslo usnesení 12/1/2018