Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dubský zpravodaj

10. 10. 2017

 

Dubský zpravodaj, měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, IČ 002662811,

vychází s povolením MK ČR E 11312. Vychází 12. den v měsíci v nákladu 2 000 výtisků.

Vydává Město Dubí, Ruská 264/128, 417 01 Dubí. Občanům je vydáván zdarma.

Redakční rada: Mgr. Jana Tanzmannová – šéfredaktorka, L. Bláhová, M. Vlková, M. Davidová -redaktorky,

Ing. Jiří Kašpar  - redaktor.

Sazba a tisk: ALWAC, a.s.

 

Inzerce v Dubském zpravodaji

Dubský zpravodaj: 2000 výtisků

ZM dne 25. 1. 2023 číslo usnesení 58/2/2023

Ceník:  

K ceně se přičítá + 21 % DPH

 

rozměr 26 cm x 19 cm                       3 800,- Kč  + DPH  A4

rozměr 18,5 cm x 13 cm                    1 900,- Kč  + DPH  A5

rozměr 13 cm x 9 cm                            950,- Kč  + DPH  A6

rozměr 9,5 cm x 6,5 cm                        475,- Kč  + DPH  A7

rozměr 7 cm x 4,5 cm                            238,- Kč  + DPH  A8

 

 • Inzeráty si můžete objednat přes e-mailovou adresu: dubskyzpravodaj@seznam.cz.
 • Znění inzerátu zasílejte výhradně přílohou.
 • Prosíme, uvádějte Vaši doručovací adresu a fakturační údaje, IČO případně DIČ.
 • Danou částku za Vaši inzerci lze uhradit v pokladně MěÚ Dubí nebo Vám bude fakturována.
 • Společenská rubrika je zdarma (blahopřání, vzpomínka).

 

 

 

Pravidla periodického tisku územního samosprávného celku měsíčníku Dubský zpravodaj

ZM dne 25. 1. 2023 číslo usnesení 58/2/2023

 

 1. Dubský zpravodaj je koncipován jako apolitický měsíčník, který si klade za cíl přinášet informace o společenském, kulturním, sportovním životě města, stejně tak o činnosti Zastupitelstva města Dubí, Rady města Dubí a jednotlivých odborech MěÚ Dubí.

 

 1. Dubský zpravodaj vychází vždy 12. dne v měsíci (ve výjimečných případech lze z organizačních důvodů datum vydání upravit; toto je vždy oznámeno v předešlém čísle).

 

 1. Redakční rada si vyhrazuje právo na úpravu délky příspěvku vzhledem ke kapacitě časopisu po dohodě s autorem textu.

 

 1. Počet příspěvků od jednoho autora či jedné instituce je omezen až na 3 příspěvky, pokud toto umožní aktuální číslo Dubského zpravodaje.

 

 1. U společenské rubriky (rodinná kronika) je nutno, aby autor uvedl kontaktní údaje na svou osobu. Gratulace, oznámení, výročí sňatečního obřadu, oznámení jiného osobního charakteru uveřejněném v Dubském zpravodaji vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich zveřejněním v DZ. Za obsah příspěvku společenské rubriky je odpovědný zadavatel.

 

 1. Inzerce v DZ je zpoplatněná a řídí se aktuálně platným ceníkem. U zadání inzerce je nutno dodat fakturační údaje a telefonický kontakt. Za obsah inzerce je odpovědný zadavatel.

 

 1. Veškeré fotografie musí být zaslány v nejvyšším rozlišení tak, aby byly technicky zpracovatelné pro tisk.

 

 1. Nevyžádané rukopisy se nevracejí, jsou archivovány v MKZ Dubí po dobu 12 měsíců a poté skartovány.

 

 1. Na zveřejnění příspěvku, jehož obsah je v rozporu s dobrými mravy, není právní nárok.

 

 1. Uzávěrka příspěvků je vždy 25. dne v měsíci, a to v 12:00 hodin. Pokud je tomu zpravidla z organizačních důvodů jinak, tuto informaci přináší předešlé vydání Dubského zpravodaje.

 

 1. U fotografií dokumentující konanou akci není třeba žádat souhlas fotografované osoby s otištěním takové fotografie.

 

 1. Redakční rada se řídí zákonem č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Články určené k otištění v DZ musí splňovat podmínky Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) č. 2016/679.